Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Chuyên đề Khoa học và công nghệ 30/6/2021

Chuyên đề Khoa học và công nghệ 30/6/2021

Chuyên đề Khoa học và công nghệ ngày 30/6/2021

Chi tiết
Chuyên đề Khoa học và công nghệ

Chuyên đề Khoa học và công nghệ

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=MU4qErvrsGg

Chi tiết
Thông báo chức danh, chữ ký Ban Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau

Thông báo chức danh, chữ ký Ban Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau

Chi tiết
Quyết định về việc thôi việc của viên chức

Quyết định về việc thôi việc của viên chức

Quyết định về việc thôi việc của viên chức

Chi tiết
DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN NĂM 2020

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN NĂM 2020

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN NĂM 2020

Chi tiết
Thuốc bảo vệ thực vật - ảnh hưởng sức khỏe con người và môi trường; nguyên tắc sử dụng an toàn

Thuốc bảo vệ thực vật - ảnh hưởng sức khỏe con người và môi trường; nguyên tắc sử dụng an toàn

Thuốc bảo vệ thực vật - ảnh hưởng sức khỏe con người và môi trường; nguyên tắc sử dụng an toàn

Chi tiết