Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Căn cứ Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh với thanh niên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau đây gọi tắt là Hội nghị đối thoại), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên, để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với thanh niên; phát huy vai trò xung kích, nâng cao năng lực, nhận thức về chuyển đổi số, thương mại điện tử trong thanh niên góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phổ biến rộng rãi và định hướng cho thanh niên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh liên quan đến thanh niên.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức thực hiện đối thoại với thanh niên.

- Nội dung đối thoại phải phù hợp với nhu cầu thực tế và nguyện vọng chính đáng của thanh niên; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định; trao đổi, đối thoại trên tinh thần tôn trọng, thẳng thắn, cởi mở.

- Hội nghị được tổ chức hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; đảm bảo công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI

1. Chủ đề đối thoại: “Phát huy nguồn nhân lực trẻ trong kỷ nguyên 4.0”. Trong đó, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

- Những kết quả ban đầu của tỉnh trong thực huyện chuyển đổi số, cũng như những khó khăn, vướng mắc, hạn chế cần phải xử lý, khắc phục.

- Vai trò của thanh niên trong triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; những sáng kiến, giải pháp để phát huy tốt hơn vai trò của thanh niên trong công tác chuyển đổi số của tỉnh ở cả 03 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; công tác khởi nghiệp, lập nghiệp… góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Những nội dung khác có liên quan.

2. Chương trình Hội nghị

- Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức;

- Văn nghệ chào mừng;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Phát biểu khai mạc;

- Trình chiếu clip phóng sự: “Thanh niên Cà Mau với chuyển đổi số” (10 - 20 phút);

- Đại biểu thanh niên đặt câu hỏi;

- Mời Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở, ngành tỉnh trả lời, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của thanh niên theo nhóm vấn đề;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận.

3. Hình thức đối thoại: Hội nghị đối thoại được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

4. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian: Dự kiến trong quý II/2023. Sau khi công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh ít nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức đối thoại theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Thanh niên (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

b) Đa điểm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị đối thoại tại điểm cầu của tỉnh và được kết nối trực tuyến với 09 điểm cầu các huyện, thành phố Cà Mau.

- Điểm cầu của tỉnh: Tổ chức tại Hội trường trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Điểm cầu của huyện, thành phố Cà Mau: Do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau bố trí.

5. Thành phần tham dự

5.1. Cấp tỉnh

a) Chủ trì đối thoại: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Đại diện khách mời:

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy;

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Đại diện Ban T chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Đại điện lãnh đạo các cơ quan: Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; SThông tin và Truyền thông; Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; S Tài chính; Ban Dân tộc; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

- Thanh niên trực tiếp tham gia đối thoại (giao Tỉnh đoàn mời, số lượng dự kiến khoảng 50 đại biểu thanh niên) gồm: Thanh niên làm kinh tế giỏi; thanh niên nòng cốt trong Tổ chuyển đổi số cộng đồng và Đội thanh niên tình nguyện chuyển đổi số; giáo viên, giảng viên, học sinh Trung học phổ thông, sinh viên; thanh niên dân tộc; thanh niên khuyết tật; thanh niên lực lượng vũ trang...

- Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban liên quan thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn.

5.2. Cấp huyện

- Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau;

- Lực lượng thanh niên tham gia đối thoại, gồm: thanh niên làm kinh tế giỏi; thanh niên công chức, viên chức; thanh niên lực lượng vũ trang; thanh niên học sinh, sinh viên; thanh niên chưa có việc làm; thanh niên nòng cốt trong tổ chuyển đổi số cộng đồng và thanh niên tình nguyện chuyển đổi số,… (do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố mời).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ni v

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức buổi đối thoại.

- Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên từ Tỉnh đoàn, chuyển đến các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh có liên quan trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền.

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc và phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; maket bảng tiêu đề đối thoại, dự thảo giấy mời.

- Tổng hợp, lập dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

* Hoàn thành công tác chuẩn bị, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/6/2023.

- Sau đối thoại, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung kết luận đối thoại quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Thanh niên.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cần thiết tổ chức tốt Hội nghị đối thoại (bố trí hội trường, bảng tên, âm thanh, trình chiếu clip phóng sự về “Thanh niên Cà Mau với chuyển đổi số”, kết nối với các điểm cầu trực tuyến,…).

- Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải kế hoạch, thông tin tuyên truyền về Hội nghị đối thoại.

3. Tnh đoàn

- Chỉ đạo các Huyện đoàn, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tuyên truyền, phổ biến và định hướng cho thanh niên bám sát chủ đề đối thoại để chuẩn bị ý kiến, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh.

- Tổ chức tiếp nhận các ý kiến, đề xuất của thanh niên theo nhóm vấn đề; tổng hợp các ý kiến, đề xuất gửi Sở Nội vụ để chuyển cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu trả lời trước ngày 25/5/2023.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng nội dung kịch bản chi tiết Hội nghị đối thoại; đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn trực tiếp lựa chọn ý kiến, đề xuất của thanh niên để đưa vào kịch bản chi tiết, gửi kịch bản chi tiết đến Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 10/6/2023.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau xây dựng Clip phóng sự về “Thanh niên Cà Mau với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”.

- Lựa chọn, phân bổ số lượng, triệu tập đoàn viên, thanh niên tham dự buổi đối thoại tại cấp tỉnh; bố trí lực lượng đón tiếp đại biểu tham dự cấp tỉnh.

- Hướng dẫn Huyện đoàn, Thành đoàn lựa chọn, phân bổ số lượng và triệu tập đoàn viên, thanh niên tham dự đối thoại tại cấp huyện.

- Tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của đơn vị về Hội nghị đối thoại; nội dung kết luận đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện nay; chuẩn bị các nội dung về công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số,… trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Tỉnh đoàn xây dựng clip phóng sự “Thanh niên Cà Mau với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”;

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Hội nghị đối thoại.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chuẩn bị tiết mục văn nghệ đầu giờ (khoảng 15 phút) với chủ đề ca ngợi quê hương, biển đảo, Bác Hồ và lý tưởng thanh niên,… để phục vụ đối thoại.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Nội vụ để tổng hợp.

6. Sở Tài chính

Tùy vào khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ cùng các đơn vị có liên quan thẩm định nhu cầu kinh phí và tham mưu cấp thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này khi được phê duyệt theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách và thanh quyết toán kinh phí đúng theo quy định hiện hành.

7. Các sở, ban, ngành tỉnh

- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị về Hội nghị đối thoại.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, chủ đề Hội nghị, chuẩn bị thông tin cần thiết để cung cấp, trao đổi, trả lời ý kiến của thanh niên các vấn đề liên quan tại buổi đối thoại.

- Trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên do Sở Nội vụ chuyển đến (nếu có), hoàn thành gửi Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 10/6/2023.

8. Đài phát thanh - Truyền hình Cà Mau

- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan, xây dựng phóng sự (thời lượng khoảng 10-20 phút) về “Thanh niên Cà Mau với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”, gửi Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 10/6/2023.

- Tổ chức đưa tin, bài tuyên truyền Hội nghị, nội dung kết luận đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Nội vụ tổng hợp.

9. Báo Cà Mau

Tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về Hội nghị đối thoại; nội dung kết luận đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử và các bản tin về Hội nghị đối thoại.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho tổ chức chương trình đối thoại.

- Thông tin đến thanh niên nội dung kết luận đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

File đính kèm