Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Tư vấn - Đào tạo 1. Tư vấn - Tư vấn việc công bố sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy....

Tư vấn - Đào tạo

1. Tư vấn

- Tư vấn việc công bố sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy.

- Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý Phòng kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

2. Đào tạo

- Trang bị kiến thức an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

- Hướng dẫn thực hành về các chỉ tiêu hóa, vi sinh và xét nghiệm bệnh thủy sản cho sinh viên các Trường Đại học, trường Cao đẳng.

3. Dịch vụ khác

- Thực hiện lấy mẫu quang trắc môi trường và phân tích các chỉ tiêu tại hiện trường.

- Thực hiện lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu hóa học, vi sinh đối với mẫu nông lâm thủy sản và xét nghiệm dịch bệnh thủy sản.