Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Thuốc bảo vệ thực vật - ảnh hưởng sức khỏe con người và môi trường; nguyên tắc sử dụng an toàn

Thuốc bảo vệ thực vật - ảnh hưởng sức khỏe con người và môi trường; nguyên tắc sử dụng an toàn

Thuốc bảo vệ thực vật - ảnh hưởng sức khỏe con người và môi trường; nguyên tắc sử dụng an toàn

Chi tiết
Giấy chứng nhận hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Sinh học, hóa học

Chi tiết
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm

Chi tiết
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2020

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2020

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2020

Chi tiết
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Chi tiết
Tăng cường đầu tư năng lực phân tích, kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương

Tăng cường đầu tư năng lực phân tích, kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương

Tăng cường đầu tư năng lực phân tích, kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương

Chi tiết