Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Quyết định về việc thôi việc của viên chức
Theo đơn xin nghỉ việc ngày 26/02/2021 của bà Châu Mộng Tuyền và sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm. Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm đồng ý cho bà Châu Mộng Tuyền viên chức Phòng Kiểm nghiệm thuộc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm thôi việc kể từ ngày 01/3/2021.