Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau

          Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau xin trân trọng thông báo chức danh và chữ ký của ông Thiều Minh Khuyển - Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm; ông Lê Trung Nhân - Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm đến các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện liên hệ công tác./.