Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Chi tiết
Tăng cường đầu tư năng lực phân tích, kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương

Tăng cường đầu tư năng lực phân tích, kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương

Tăng cường đầu tư năng lực phân tích, kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương

Chi tiết
Danh sách các tổ chức được chứng nhận tháng 12/2019

Danh sách các tổ chức được chứng nhận tháng 12/2019

Danh sách các tổ chức được chứng nhận mới tháng 12/2019

Chi tiết
Kết quả hoạt động phân tích, kiểm nghiệm năm 2019

Kết quả hoạt động phân tích, kiểm nghiệm năm 2019

Kết quả hoạt động phân tích, kiểm nghiệm năm 2019

Chi tiết
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được cấp chứng chỉ phiên bản ISO/IEC 17025:2017

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được cấp chứng chỉ phiên bản ISO/IEC 17025:2017

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được cấp chứng chỉ phiên bản ISO/IEC 17025:2017         Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017...

Chi tiết
Bản tin Khoa học - công nghệ & đời sống tháng 8: Vì hiệu quả các mô hình sản xuất

Bản tin Khoa học - công nghệ & đời sống tháng 8: Vì hiệu quả các mô hình sản xuất

Bản tin Khoa học - công nghệ & đời sống tháng 8: Vì hiệu quả các mô hình sản xuất...

Chi tiết