Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Giấy chứng nhận hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Sinh học, hóa học

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa có chứng nhận Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Sinh học, Hóa học. Số đăng ký: 34/TN

Chi tiết giấy chứng nhận và Danh mục các sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực thử nghiệm của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau.

1. Giấy chứng nhận Đăng ký lần đầu.
2.
Giấy chứng nhận Đăng ký lần hai.
3.
Giấy chứng nhận Đăng ký lần ba.
4.
Giấy chứng nhận Đăng ký lần bốn.