Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm (Trung tâm) thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm. Thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 đến Trung tâm để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

THÔNG BÁO
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm

          Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
          Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-SKHCN ngày 28/4/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau.
          Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm (Trung tâm) thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm. Thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 đến Trung tâm để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.
          1. Thành phần hồ sơ tuyển dụng
          a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
          b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
          2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ
          a) Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 29/4/2022 đến ngày 29/5/2022.
          b) Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổng hợp nghiệp vụ, Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm, số 263 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau.
          Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Trung tâm báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
          Kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm (Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm (www.atcc.com.vn).
          (Kèm theo Quyết định số 101/QĐ-SKHCN ngày 28/4/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau).
          Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau thông báo đến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 được biết./.

Tệp đính kèm: Quyết định số 101/QĐ-SKHCN.