Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được cấp chứng chỉ phiên bản ISO/IEC 17025:2017         Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017...

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau được cấp chứng chỉ phiên bản ISO/IEC 17025:2017

        Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” đã được tổ chức Quốc tế ISO/IEC ban hành ngày 29/11/2017 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, đây là tài liệu tham khảo quốc tế áp dụng cho các phòng thí nghiệm thực hiện các hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn trên toàn cầu.

        Theo thông báo của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, việc thực hiện cuộc đánh giá chuyển đổi sang phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 cho các phòng thí nghiệm sẽ được thực hiện từ ngày 01/01/2019. Các chứng chỉ do BoA ban hành theo phiên bản cũ ISO/IEC 17025:2005 sẽ chỉ có hiệu lực đến hết ngày 29/11/2020.

        Là một phòng kiểm nghiệm được BoA cấp chứng chỉ công nhận theo hệ thống ISO/IEC 17025 (VILAS 617), Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau đã lập kế hoạch để Phòng kiểm nghiệm thực hiện việc chuyển đổi hệ thống từ phiên bản ISO/IEC 17025:2005 sang phiên bản ISO/IEC 17025:2017.

        Sau thời gian thực hiện kế hoạch chuyển đổi, ngày 29 tháng 5 năm 2019, BoA đã thành lập Đoàn đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại Phòng kiểm nghiệm. Ngày 07 tháng 8 năm 2019, BoA quyết định công nhận Phòng kiểm nghiệm của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với 32 phép thử ở các lĩnh vực hóa học và sinh học.

        Việc phấn đấu trở thành phòng thí nghiệm được công nhận là một xu hướng tất yếu đối với các phòng thí nghiệm trên thế giới nói chung và đối với các phòng thí nghiệm ở Việt Nam nói riêng trong bối cảnh việc công nhận và thừa nhận lẫn nhau đang ngày càng phổ biến. Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm sẽ tiếp tục duy trì, áp dụng ISO/IEC 17025:2017 ngày càng có hiệu quả.

        Vận hành theo phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 giúp Phòng kiểm nghiệm kiểm soát tốt các quá trình, các kết quả thử nghiệm chính xác nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà./.

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm Cà Mau