Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Kết quả hoạt động phân tích, kiểm nghiệm năm 2019

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM NĂM 2019

          Với chức năng phân tích, kiểm nghiệm, xét nghiệm, thử nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa nông, lâm, thủy sản và muối, vật tư nông nghiệp, tài nguyên, môi trường; cung ứng dịch vụ về đào tạo, tập huấn, chuyển giao, tư vấn, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn; dịch vụ đánh giá chứng nhận sự phù hợp, chứng nhận hệ thống chất lượng, chứng nhận lô hàng; phối hợp với các sở, ngành, tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trong các lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm, xét nghiệm, thử nghiệm và cung ứng dịch vụ chuyên môn, thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ. Năm 2019, Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau đã đạt được những kết quả nhất định, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, góp phần vào thắng lợi chung của ngành khoa học và công nghệ của tỉnh. Cụ thể ở một số lĩnh vực như sau: Ảnh: Kiểm định ruộng giống tại Trại giống Khánh Lâm 1 của Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Cà Mau

          Kết quả hoạt động dịch vụ phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm được 7.182 chỉ tiêu các loại với 1.493 mẫu, trong đó: kiểm nghiệm mẫu hóa lý là 5.181 chỉ tiêu với 754 mẫu; kiểm nghiệm mẫu vi sinh là 1.260 chỉ tiêu với 428 mẫu; xét nghiệm bệnh thủy sản là 741 chỉ tiêu với 311 mẫu; Về dịch vụ tập huấn trang bị kiến thức an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản được 22 lớp với 235 học viên; Tổ chức kiểm định ruộng giống được 77 ha ruộng lúa tại Trung tâm Giống Nông nghiệp Cà Mau; Hỗ trợ, hướng dẫn đào tạo thực hành tại phòng thử nghiệm cho sinh viên các Trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn được 05 lớp với 123 sinh viên; Tổ chức đánh giá, chứng nhận quy cho 01 cơ sở sản xuất tôm khô trên địa bàn huyện Ngọc Hiển; Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm nghiệm mẫu mô hình IPM trên lúa năm 2019 của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh; thực hiện kiểm nghiệm mẫu nước thải phục vụ nhiệm vụ điều tra, thống kê nguồn thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau của Chi cục Bảo vệ Môi trường;...

          Về năng lực hoạt động, Phòng thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017, mã số VILAS 617; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 478/TĐC-HCHQ ngày 26/02/2019; Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trương theo Quyết định số 1160/QĐ-BTNMT ngày 09/5/2019, số hiệu VIMCERTS 232; Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định tổ chức chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, quá trình phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN 02-01:2009/BNNPTNT; QCVN 02-02:2009/BNNPTNT; QCVN 02-17:2012/BNNPTNT; QCVN 02-18:2012/BNNPTNT) theo Quyết định số 179/QĐ-QLCL ngày 16/7/2019.

          Qua số liệu về các hoạt động trên cho thấy, công tác phân tích, kiểm nghiệm đi vào hoạt động ổn định và từng bước phát triển; năng lực thử nghiệm được công nhận, chỉ định cơ bản đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ; lĩnh vực đánh giá, chứng nhận hợp quy đã được chỉ định, đủ năng lực thực hiện đánh giá chứng nhận 04 quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực chứng nhận điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; lĩnh vực dịch vụ quan trắc môi trường cũng được chứng nhận chỉ định, mở rộng đối tượng dịch vụ. Các dịch vụ liên quan cũng từng bước phát triển như: dịch vụ kiểm định ruộng giống lúa; hướng dẫn cho sinh viên thực hành phân tích, kiểm nghiệm,…

          Nhằm tăng cường năng lực dịch vụ, kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển của địa phương ngày càng tăng cao, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã xây dựng Dự án Đầu tư tăng cường năng lực cho Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương, giai đoạn 2020 – 2021, trong đó, có các nội dung về đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư máy móc, trang thiết bị phân tích, kiểm nghiệm, đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Với Dự án nêu trên, trong thời gian tới, hoạt động phân tích, kiểm nghiệm ngày càng được mở rộng và phát triển, phục vụ cho các hoạt động quản lý và sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo./.

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau