Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Danh sách các tổ chức được chứng nhận mới tháng 12/2019

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN THÁNG 12 NĂM 2019

STT Tên cơ sở, tổ chức được chứng nhận Địa chỉ Tên sảm phẩm được chứng nhận Mã số Quyết định
01 DNTN Tôm khô Chí Tâm Khóm 8, Thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Cơ sở sản xuất thủy sản khô No.96-01 Số 36/QĐ-TTPTKN