Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Bản tin Khoa học - công nghệ & đời sống tháng 8: Vì hiệu quả các mô hình sản xuất...

Bản tin Khoa học - công nghệ & đời sống tháng 8: Vì hiệu quả các mô hình sản xuất


-Trung tâm Phân tích, Kiểm nghiệm với nhiều hoạt động hiệu quả.

-Vì những vụ tôm thắng lợi.
-Nâng cao chất lượng kiểm định giống lúa.