Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Đơn giá dịch vụ phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm và dịch vụ kỹ thuật của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau

Đơn giá dịch vụ phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm và dịch vụ kỹ thuật của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-PTKN ngày 01/4/2024 của Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm.
Xem chi tiết tại đây:https://atcc.com.vn/public/upload/files/gia-dich-vu/qd-20-gia-dich-vu-2024.pdf